Biga Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Başkanlığı ‘2021 Yılı Çeltik Ekim Kararlarını’ açıkladı. İlçede mevcut baraj ve göletlerde çeltik üretimi için yeterli suyun bulunmadığı ve kısıtlı ekim yapılması kararlaştırıldı.
 
Biga İlçe Çeltik Komisyonu Kaymakam Mustafa Can başkanlığında ilçede kurulu bulunan Biga Sulama Birliği Müdürü Halil Onaran ile Biga Sulama Birliği Muhasebe Şefi Rıdvan Tok, Gümüşçay Belediyesi Taşoluk Sulamasından Ali Dayıoğlu ile Hüseyin Durucan’nın katılımları ile üyelerin iştirakiyle toplanarak 2021 yılı çeltik ekim kararları aldı.  
 
Tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileklerinin iletildiği Biga Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan 2021 Yılı Çeltik Ekim Kararları şu ifadelerle paylaşıldı; “Biga Sulama Birliğinden katılan yetkililer tarafından mevcut barajlar ve göletlerin su durumu ve doluluk oranları hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre ilçemizde kurulu bulunan Bakacak Barajında bu gün itibari ile 66 milyon 554 bin M3 (Doluluk Oranı % 51), Taşoluk Barajında 59 milyon 991 bin M3 (Doluluk Oranı % 68), Kaynarca Göletinde 13 milyon 413 bin M3 (Doluluk Oranı % 71) ve Ayıtdere Göletinde 6 milyon 420 bin M3 (Doluluk Oranı % 95) depolanmış suyun mevcut olduğu, bu haliyle ilçemizde mevcut baraj ve göletlerde çeltik üretimi için yeterli suyun bulunmadığı ve kısıtlı ekim yapılması gerektiği, Taşoluk Barajı Sulama Sahasında inşaat ve yapım işlerinin tamamlanmaması nedeniyle burada çay yatağına salınan su kullanıldığından, sulama sahasında ekilecek çeltik miktarının çeltik Komisyonunca belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde İlçemizde 2021 yılı üretim sezonu için aşağıda belirlenen kararlar alınmıştır;
İlçemizde bulunan baraj ve göletlerdeki su seviyesinin yeterli olmaması nedeni ile Bakacak Barajı ve Kaynarca Göleti Sulama Sahalarında çeltik ekiminin komisyondan izin almak şartı ile kısıtlı ekim izni verilmesine,
İlçemiz Bakacak Barajı Sulama Sahasında çeltik ekmek isteyen üreticilerimize su yetersizliği nedeni ile yeni çeltik sahalarının açılmasına imkân vermeyecek şekilde 2020 yılında Komisyonumuzdan ruhsat alınmış parsellerden en fazla 15’şer dekar çeltik ekim izni verilmesine,
Su kaynağını Kocabaş Çayı gösterecek olan üreticiler ister Bakacak Barajı Sulama Sahasında kalsın ister ise Taşoluk Barajı Sulama Sahasında kalsın suyun verimliliği ve üretim sezonunda sürekli olması durumunda bu alanlara çeltik ekim izni verilmesine
Yeniçiflik Köyü Göl içi mevkiinde daha önceki yıllarda yaşanan su basmaları nedeni ile üreticilerimizin mağdur olmaması için göl sahasında bulunan orta yol ile Geyikkırı Tahliyesi arasında kalan alan ile Geyikkırı tahliyesinin Adliye köy tarafında kalan sahaların çeltik ekim sahası ilan edildiğinden, bahse konu sahada çeltik ekim izni verilmesine, damlama sulama ile çeltik ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile damlama usulü ile çeltik ekmek isteyenlere hiçbir kısıtlama yapılmadan tamamına çeltik ekim izni verilmesine;
Bakacak Sulama sahasında kalan Karabiga ve Çınarköprü sulama sahasında kalan daha önceki yıllarda olduğu gibi yoğun çeltik ekimi yapılan uygulamalar gibi kendi imkanlarıyla sulama yapacak üreticilere kendi imkân ücret tarifesinin uygulanmasının ilgili sulama birliğine tavsiye edilmesine,
Taşoluk Barajı Sulama sahasında yer alan köylerde ise kanal yapım çalışmaları tamamlanmadığı, ancak mevcut kanallar için 10 Mayıs 2021 ile 20 Eylül 2021 tarihleri arasında su verilerek herhangi bir kısıtlamanın yapılmamasına, çay, dere, derin kuyu, artezyen gibi farklı su kaynaklarından kendi imkanları ile sularının yetebileceği miktardaki alanlarda çeltik ekmelerine izin verilmesine,
Ayıtdere-Kemer Sulaması sahasında cazibeli sulama ile  çeltik ekmek isteyen üreticilerin Ayıtdere-Kemer Sulaması 2021 yılı için düzenlenmiş ıslak imza ve kaşeli Su Talep Beyannamesinde belirtilen parseller için ekim izni verilmesine,
Ancak pompaj ile sulanan sahada Çınarlı dereyi kaynak olarak göstererek çeltik ekmek isteyen üreticilere Çeltik Komisyonu tarafından oluşturulacak ve Biga Sulama Birliğinin görevlendireceği bir elamanın katılımıyla kurulacak komisyon tarafından mahallinde değerlendirme yapılarak suyun verimliliği ve üretim sezonunda sürekli olması durumunda kurulan komisyonun uygun görüşü ile bu alanlara çeltik ekim izni verilmesine,
Damlama Sulama ile çeltik ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile damlama usulü ile çeltik ekmek isteyenlere hiçbir kısıtlama yapılmadan tamamına çeltik ekim izni verilmesine;
Ayıtdere Sulama Sahasında kendi imkânı ile sulama yapacak kişilere de kendi imkân ücret tarifesi uygulanmasının ilgili Sulama Birliğine tavsiye edilmesine;
Kaynarca Göleti Sulama Birliği sahasında çeltik ekmek isteyen üreticilerimize daha önceden Köy muhtarlıkları vasıtası ile alınan ön talepler doğrultusunda su yetersizliği nedeni ile 2020 üretim sezonunda  kendi imkanları ile çeltik eken çiftçilerimizin 2021 sezonunda yine kendi imkanları ile çeltik ekmelerine, köy muhtarları aracılığı ile toplanan ön talep listelerinde çeltik ekmek istediğini beyan eden çiftçilerimizin ise çeltik ekim izni verilmesine,
Damlama Sulama ile çeltik ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile damlama usulü ile çeltik ekmek isteyenlere hiçbir kısıtlama yapılmadan tamamına çeltik ekim izni verilmesine;
 Kaynarca sulama sahasında kendi imkânı ile sulama yapan kişilere de kendi imkan ücret tarifesi uygulanmasının ilgili Sulama Birliğine tavsiye edilmesine;
Hacıpehlivan Göleti Sulama Sahasında Damlama Sulama ile çeltik ekimi yapmak isteyen İlhan Meriç’in komisyonumuza Yenimahalle Köyü 104 ada 31 parsel, 104 ada 35 parsel, 104 ada 36 parsel, 104 ada 46 parsel ve Hacıpehlivan Köyü 116 ada 92 parsellerdeki komşularından aldığı imzalı izin dilekçesini ibraz etmiştir,
Damlama Sulama ile çeltik ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile damlama usulü ile çeltik ekmek isteyenlere hiçbir kısıtlama yapılmadan tamamına çeltik ekim izni verilmesine;
Gönen Barajı Tahirova Pompajından su verilen İlçemiz Güvemalan, Kepekli, Gerlengeç, Koruoba, Sinekçi ve Bozlar(Saha içinde kalan alanlar) Köylerinde çeltik ekecek üreticilerin Balıkesir Sulama Birliğinden alacakları ıslak imza ve kaşeli  Su Talep Beyannamesi ile Komisyonumuza müracaat etmeleri halinde dilekçelerinde belirtilen parsellere ekim izni verilmesine,
Yukarıda belirtilen sulama sahalarının dışında kalan alanlarda çeltik ekmek isteyen üreticilerin yeterli ve hukuki kaynakları olan (çay, dere, derin kuyu, artezyen vb ) farklı su kaynaklarından kendi imkanları ile sularının yetebileceği ve dilekçelerinde belirtmiş olduğu parseller için ekim izni verilmesine,
İlçemizde kurulu bulunan baraj ve göletlerin sulama sahalarında çeltik ekmek isteyen  üreticilerin mutlaka ilk önce bağlı bulunduğu sulama birliklerinden alacakları ıslak imza ve kaşeli su talep beyannameleri ile komisyonumuza başvurmalarına,  çay, dere, derin kuyu, artezyen gibi farklı su kaynaklarından kendi imkanları ile sularını temin edecek üreticilerinde müracaat esnasında imzalayacakları Taahhütnameyi Komisyonumuza başvuru esnasında  teslim etmelerine, aksi halde bunlara ekim izni verilmemesine;
 İlk kez çeltik ekilecek parseller için gelecek talepler karşısında Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak keşif ve inceleme neticesinde çeltik ekiminde teknik yönden bir sakınca olmadığına dair bir rapor hazırlandıktan sonra hazırlık izini verilmesine,
Çeltik Komisyonumuza süresi içinde yapılacak başvurularda üretici beyanının esas alınmasına, gerektiğinde arazilere ait her türlü belgenin istenmesine,
Çeltik Komisyonu Başkanlığımıza çeltik ekmek için süresi içinde başvurmuş olmak ruhsat almış olmak anlamına gelmeyeceği, çeltik ekim müracaatlarının askı sonucunda yapılacak değerlendirmeden sonra kesinlik kazanmasına;
Çeltik üreticilerince müracaatta bulunulan tapulu, kiralık ve bunun dışında kalan arazilerin hak sahipliği konusunda ileride çıkabilecek ihtilaflar konusunda Komisyonumuzun sorumlu tutulamayacağına;
Üreticilerin kesinlikle Komisyonumuzdan yazılı belge almadan resen bankaya sıhhi tedbir ve ruhsatiye ücreti yatırmamalarına, sıhhi tedbir ve ruhsatiye ücretinin bankaya Komisyonumuz bilgisi dışında yatırılmasının ruhsat almak anlamına gelmeyeceğine, banka dekontu ve diğer istenen bütün belgelerle birlikte Komisyonumuza ibraz etmelerine,
Çeltik ekim müracaatında bulunacak üreticiler, müracaat dilekçelerini bizzat kendileri imzalayacaklardır. Bir başka üretici adına müracaatta bulunacak olan şahısların noterden alınmış vekaletname ile müracaat etmelerine, şirket adına yapılacak müracaatlarda ise sorumlu kişilerin imza sirküsünü ibraz etmelerine,
Hazine veya tüzel kişilerden kiralanan arazilerin mutlak suretle kira sözleşmesinde yer alan kişiler tarafından izin için müracaat etmelerine;
3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanununa göre daimi ve kesik sulama sistemlerinin uygulanmasına;
Çeltik ekecek üreticiler müracaat dilekçelerinde mutlaka çeltik ekecekleri taşınmazların ada ve parsel numaralarını, alanı ile kime ait olduğunu belirtmelerine, itiraz halinde ilgili belgelerin istenmesine,
Çeltik ekicileri 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu ve  5332 sayılı Ekim Talimatnamenin 16. maddesi I ve II kısımlarında belirtilen bütün şartları yerine getirmeye mecburdur. Talimatnamenin 16. maddesinde belirtilen hususlardan bir tanesinin dahi yerine getirilmemesinin usulüne uygun olmayan ekim olarak değerlendirilmesine, aynı kanunun 21. maddesine göre sızma ve tahliye kanalları usulüne uygun olarak yapılacak ve bir akara mutlaka bağlanacaktır. Ayrıca çeltik ekim kanununun 19.maddesine göre kesik sulama yapılan yerlerde çeltik tarlaları Nahiye Merkezleri ve Köylerde 50 metre, İlçelerde 500 metre, vilayet merkezlerinde 1000 metre mesafede olması gerekir. Kesik sulama yapılmayan yerlerde ise çeltiklikler o civardaki köy, kasaba ve şehirlerle sayfiye yerlerinden 3000 metre uzaklıkta bulundurulur. Uzaklıklar ev kümelerine göre ölçülerek tayin edilir. Bu mesafelere uymayan hiçbir parsel için ekim izni verilmeyecektir. 2021 yılında çeltik ekmek isteyenler ekmek istedikleri bütün yerlerin ada/parsel numaralarını belirtmek suretiyle 19 Nisan 2021 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Çeltik Komisyonu Başkanlığınca hazırlanmış bulunan formlara uygun olarak müracaat edeceklerdir.  Bu süre sonunda hiçbir şekilde uzatma ya da cezalı yazılım gibi uygulama olmayacaktır. Bu tarihten sonra izinsiz ekildiği tespit edilen yerler için cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
İlçemizde çeltik ekimi en erken 20 Nisan 2021 de başlayacak ve ekim faaliyetleri 25 Haziran 2021 tarihinde son bulacaktır.
 Su tutmayan hafif bünyeli kumlu topraklarda ve geçirgen olmayan ağır bünyeli topraklarda çeltik ekimi yapılmayacaktır. Su taşıma ve tahliye kanallarının ekim tarihinden önce istenilen şekilde ve vasıfta hazırlanmış olması şartı aranacak aksi takdirde ekim izni verilmeyecektir.
Çeltik tarlaları ve kanallarda su birikmesine meydan verilmemesine;
Kısıtlı olarak ekim izni verilen sahalarda; verilen izinden fazla miktarda çeltik ekimi yapanlar izinsiz ekim yapmış sayılacak, izinsiz (kaçak) olarak çeltik ekimi yapan üreticilere de 3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına;
Çeltik ekim müracaatlarının kesinlik kazanacağı süreye kadar bazı kurumlara ibraz edilmek üzere Başkanlığımızca verilecek olan müracaat işlemlerine ilişkin her türlü  belgeyi gerektiğinde iptal etmeye Çeltik Komisyonu Başkanlığı yetkilidir. Müracaatta bulunduktan sonra banka vb kurumlara kredi işlemlerini gerçekleştirmek üzere Komisyonumuzdan istenen '' Ön Müracaatı Vardır'' yazısını Çeltik Komisyonu Başkanı adına imzalamaya İlçe Tarım ve Orman Müdürüne yetki verilmesine;
Komisyonumuzca her yıl düzenli olarak yapılmakta olan sivrisinek mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl havaların erken ısınması nedeni ile larvasit mücadelesine 12.04.2021 tarihinde, uçkun mücadelesine 15.05.2021 tarihinde başlanmasına, her iki ilaçlamanın hava şartlarına bağlı olarak 01.10.2021 tarihine kadar devam etmesine, larvasit ilaçlamasına 1 uçkun mücadelesinde 5 araçla yapılacak program doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasına,  larvasit ve uçkun mücadelesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 17 AC 360, 17 AC 833, 17 AC 842, 17 AY 907, 17 EK 102 plakalı araçların kullanılmasına, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Belgesi bulunan 17 AC 360 plakalı araçta yüklü olan mist-blowerde Murat Can, Rıza Can, Mehmet Kömür, İlhan Keskin, Emin Tülümen, Hasan Erdur, Kamuran Akar ve İsmail Tekin’in  dönüşümlü olarak görevlendirilmesine, mist-bowerin hem larva hem de uçkun mücadelesinde kullanılmasına, mesai saatleri dışında göreve çıktıkları her gün için ayrı ayrı olmak üzere larvasit ilaçlamasında ve  uçkun mücadelesinde görev yapacak personele ise 60.00 TL/ gün  fazla çalışma ücreti ödenmesine,  27-2021 yılı üretim sezonunda kullanılmak üzere Komisyonumuzun ihtiyacı olan akaryakıtın 4734 Sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesi gereğince satın alınmasına, 28-2021 yılı içerisinde çeltik ekilişlerinin esaslarını teşkil eden yukarıdaki maddelerin uygulanmasına, bu kararın çeltik ekimi yapılan köylerde Köy Muhtarlıklarına ve Belde Belediye Başkanlıkları ile bilgi için Lapseki, Gönen ve Çan İlçesi Çeltik Komisyonu Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.”
 


Kaynak: Haber Merkezi